शब्दों में से उपसर्ग, प्रत्यय एवं मूल शब्द पृथक करना

निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग, प्रत्यय एवं मूल शब्द पृथक किये गये है।

शब्दप्रत्ययमूल शब्दप्रत्यय
उपादानउप, आदान-
अनाचरणअन्, आचरण-
तदाकारतत्, आकार-
समाहरणसम्, आहरण-
चौधराइन-चौधरीआइन
औत्सुक्य-उत्सुक
पर्यवेक्षणपरि, अवईक्षण-
विनिर्दिष्टवि, निर्दिष्ट-
उपनिवेशउपनिवेश-
व्याकरणवि, आकरण-
अप्रकाशितप्रकाशइत
आनुवांशिकताअनुवंशइक, ता
अव्यवस्थाअ, वि, अवस्था-
अभ्युत्थानअभि, उतथान-
शैथिल्य-शिथिल
सोदाहरणस, उत्, आहरण-
प्रारूपप्र, आरूप-
वैष्णव-विष्णु
चातुर्य-चतुर
अप्रत्यक्षताअ, प्रतिअक्ष/अक्षिता
निरभिमाननिर्, अभिमान-
दारिद्र्य-दरिद्र
उपनिर्वाचनउप, निर्वाचन-
पियक्कड़-पीनाअक्कड़
दुर्व्यवहारदुर्, वि, अवहार-
सामरस्यसमरस
आध्यात्मिकताअधिआत्मइक, ता
सुव्यवस्थितसु, वि, अवस्थित-
सद्वयवहारसत्, वि, अवहार-
आग्नेय-अग्निएय
प्राधिकरणप्र, अधिकरण-
सुसंगठितसु, सम्गठित-
समालोचनासम्, आलोचन
साम्प्रदायिकतासम्, प्रदायइक, ता
अनुपस्थितअन्, उपस्थित-
आस्तिक-अस्तिइक
पाशविक-पशुअ, इक
समुज्ज्वलसम्, उत्ज्वल-
निराकारनिर्, आकार-
स्वास्तिकसुअस्तिइक
औपन्यासिकउप, निआसइक
प्रोज्ज्वलप्र, उत्ज्वल-
स्वागतसुआगत-
पौष्टिक-पुष्टइक
आभिजात्यअभिजाति
प्रत्यागमनप्रति, आगमन-
प्राधिकरणप्र, अधिकरण-
प्रज्वलितप्रज्वलइत
प्रासंगिकप्रसंगइक
अव्यवस्थाअ, वि, अवस्था-

Post a Comment

0 Comments